Parafia

Historia parafii i kościoła w Niedzieliskach

                 Wioska Niedzieliska jest osadą dość starą, bo istniała jeszcze przed Szczurową, do której się dołączyła jako część składowa parafii pod wezwaniem św. Bartłomieja Apostoła. Niedzieliska należały początkowo do parafii w Radłowie a przed 1529 r. włączono Niedzieliska do parafii w Szczurowej. W roku 1868 zbudowano w Niedzieliskach drewnianą kaplicę, obdarzoną przy­wilejem odprawiania Mszy św. prywatnych.  W latach 1928-1931 wybudowano nową kaplicę murowaną, na której cegłę ofiaro­wał baron Gőtz, właściciel Okocimia. Był to kościół jednonawowy, murowany z cegły, pokryty blachą pod wezwaniem św. Feliksa papieża i męczennika. Kościół miał 21 m. długości, 11 m. szerokości, pokryty był blachą, bez wieży. Kościół posiadał 7 witraży kształtu gotyckiego. Tabernakulum było drewniane. Obok kościoła znajdowała się mała murowana kapliczka ze studzienką wewnątrz. Obok ogrodzenia wzdłuż szosy znajdowała się figura św. Stanisława Bpa i męczennika, obok krzyż Misyjny i krzyż Odkupienia. Obraz św. Feliksa namalował w 1934 r. Władysław Duda. Poświęcenia tej kaplicy dokonał w 1931 r. proboszcz ze Szczurowej, ks. kanonik Bartłomiej Harbut. Z opowiadań wnioskujemy, że dużo serca, pracy i starań włożyli w odbudowanie i wyposaże­nie kaplicy ówcześni mieszkańcy Niedzielisk. Kościół zbudowany według projektu architekta Henryka Kotry. Główne elementy wyposażenia świątyni, tj. ołtarze, ambonę, chrzcielnicę wykonał w latach 1932-1934 Stanisław Giemza. W ołtarzu bocznym został zawieszony obraz św. Józefa, wykonany przez Kazimierza Puchałę w 1939 r. Do największych dobrodziejów i ofiarodawców kaplicy trzeba zaliczyć Agnieszkę Mundała, która swoim zaoszczędzonym groszem ufundowała krzyż na wieżę kościelną wraz z dzwonem, ambonę, konfesjonał, wieczną lampę wraz z balaskami, a w 1933 r. piękną monstrancję w kształcie słońca. Małgorzata Pawelczak ufundowała figurę Matki Bożej Królowej z Dzieciątkiem Jezus na ręku do drewnianej kaplicy za ks. Walentego Dudki w 1905 r., którą w 1958 r. odnowiła i od­malowała Maria Bieżychudek wraz z mężem Władysławem, fundu­jąc równocześnie pancerne tabernakulum. Ołtarz Wielki wraz z obrazem patrona kaplicy św. Feliksa I papieża i męczennika ufundował w 1934 r. Franciszek Czachor, syn Józefa i Agnieszki.Do ołtarza bocznego figurę Najświętszego Serca Jezusowego ufundo­wał Stanisław Wiatr w 1936 roku. Do drugiego bocznego ołtarza obraz św. Teresy od Dzieciątka Jezus wraz z małym żyrandolem ofiarowali Helena i Tomasz Czachorowie w 1952 r. W 1937 r., podczas wizytacji kanonicznej parafii Szczurowa, ówczesny ordynariusz diecezji tarnowskiej Ks. Bp Franciszek Lisowski zezwolił na pozostawienie w kaplicy w Niedzieliskach Najświętszego Sakramentu oraz udzielił przywileju odprawiania w kościele jednej Mszy św. w ciągu miesiąca.  W 1939 r. wybudowano staraniem parafian murowaną, parterową plebanię, aby można było starać się o ut­worzenie samodzielnej parafii. Majstrem murarskim przy budowie plebanii był Stanisław Lechowicz z Włoszyna. 5 października 1941 r. utworzono w Niedzieliskach tzw. Rektorat, przydzielając do niego duszpasterza. Ówczesny rząd­ca diecezji ks. Bp Edward Komar – Administrator Apostolski w liście wydanym z okazji tej uroczystości pisał: Kochani Mieszkańcy Niedzielisk! Duchem jestem wśród Was w tej uroczystej chwili… z głębi serca gratuluję Wam dzisiejszej uroczystości… Niech dzięki serdeczne i chwała Boża rozbrzmiewają odtąd nieustannie jak długo Niedzieliska stać będą, jak długo parafia istnieć bę­dzie – przez pokolenia i pokolenia.  To jedno uczucie, które ożywia mą duszę w tej chwili: uczu­cie najgorętszej, bezgranicznej wdzięczności ku Panu Bogu; A drugie? Głębokiego uznania, pochwały i serdecznej wdzięczności dla Was, kochani Mieszkańcy Niedzielisk. Znane nam są Wasze za­biegi, trudy, wysiłki, ofiary, jakich nie szczędziliście by wybudować Kościół-mieszkanie dla Pana Jezusa, naszego Pana i Króla – by zapewnić mieszkanie i utrzymanie dla Jego sługi a Waszego Pasterza. Pan Bóg to wszystko policzył i Aniołom swoim w Księdze Waszego Żywota zapisać kazał. Na koniec pełen gorących uczuć wdzięczności ku Panu Bogu i ku Wam, kochani Parafianie Niedzielisk, klękam przed Jezu­sem Eucharystycznym i biorę w pokorze najgłębszej błogosła­wieństwo z Jego Najsłodszego Serca ,przekazując je Wam wszyst­kim, a szczególnie tym, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do budowy Kościoła i stworzenia warunków dla mającej powstać parafii Pierwszym Rektorem Kościoła w Niedzieliskach był Ks. Kano­nik Józef Barszcz. Mianowany 1 września 1941 r. Za jego duszpasterzowania założono cmen­tarz parafialny. Zezwolenie na to przedsięwzięcie udzieliły niemieckie władze okupacyjne 18 marca 1942 r. Cmentarz został poświęcony 7 VI 1941 r. przez proboszcza ze Szczurowej. 4 września 1947 r. Ks. Józef Barszcz został przeniesiony do Tuchowa, a zmarł  29 września 1972 r. w Domu Księży Emerytów w Tarnowie. Został pochowany na cmentarzu w Padwi. Następcą był Ks. Kanonik Władysław Kułakowski, były pro­boszcz parafii Batiatycze, kapłan wygnaniec z archidiecezji lwowskiej. W aktach Archiwum Państwowego w Krakowie oddział w Bochni zachowała się charakterystyka wspólnoty sporządzona na wniosek Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie (pismo wicestarosty powiatowego Wiktora Jankowskiego do Kazimierza Goedla, kierownika Referatu Społeczno-Politycznego w Brzesku z dnia 27 VIII 1949 r): „Na terenie tej parafii istnieją organizacje kościelne, jak Rada Parafialna, która liczy 6 członków,  Żywy Różaniec – 150 członków. Organizacje te  nie pracują społecznie, a jedynie wykonują praktyki religijne.  Nastawienie  organizacji kościelnych do obecnego ustroju nie jest wrogie. Sporów i zajść nie zanotowano. (StPBrz 31 – pozostawiono oryginalną pisownię)”. Pierwszym Rektorem Kościoła w Niedzieliskach był Ks. Kano­nik Józef Barszcz. Mianowany 1 września 1941 r. Za jego duszpasterzowania założono cmen­tarz parafialny. Zezwolenie na to przedsięwzięcie udzieliły niemieckie władze okupacyjne 18 marca 1942 r. Cmentarz został poświęcony 7 VI 1941 r. przez proboszcza ze Szczurowej.  4 września 1947 r. Ks. Józef Barszcz został przeniesiony do Tuchowa, a zmarł  29 września 1972 r. w Domu Księży Emerytów w Tarnowie. Został pochowany na cmentarzu w Padwi. Następcą był Ks. Kanonik Władysław Kułakowski, były pro­boszcz parafii Batiatycze, kapłan wygnaniec z archidiecezji lwowskiej. W aktach Archiwum Państwowego w Krakowie oddział w Bochni zachowała się charakterystyka wspólnoty sporządzona na wniosek Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie (pismo wicestarosty powiatowego Wiktora Jankowskiego do Kazimierza Goedla, kierownika Referatu Społeczno-Politycznego w Brzesku z dnia 27 VIII 1949 r): „Na terenie tej parafii istnieją organizacje kościelne, jak Rada Parafialna, która liczy 6 członków,  Żywy Różaniec – 150 członków. Organizacje te  nie pracują społecznie, a jedynie wykonują praktyki religijne.  Nastawienie  organizacji kościelnych do obecnego ustroju nie jest wrogie. Sporów i zajść nie zanotowano. (StPBrz 31 – pozostawiono oryginalną pisownię)”. W następnym roku poświęcono obraz Ukrzyżowa­nego Chrystusa, namalowany przez prof. Adolfa Chylę z Kra­kowa. Obraz został ufundowany przez Józefę Gnatek z Chicago.  Kilka rodaczek odwiedzających kraj zakupiło w 1959 r. płaskorzeźby Drogi Krzyżowej – poświęcone 13 mar­ca 1960 r. W 1962 r. z funduszu rodaków sprawiono posadzkę do kościoła oraz wybudowano metalową dzwonnicę.        Pani Katarzyna Prus z Chicago ufundowała duży obraz Matki Bożej Częstochowskiej, jako dar z okazji tysiąclecia Chrztu Polski oraz dywanpod ołtarz główny. Pani Anna Zdunek ufundowała obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy.                 16 lipca 1967 r. zmarł ks. Józef Czachor, rodak z Niedzielisk, wyświęcony na kapłana w maju 1953 r. Uroczystościom pogrzebowym przewodniczył Bp Ordynariusz Jerzy Ablewicz. 4 i 5 marca 1969 r. parafia przeżywała uroczystość nawiedzenia kopii obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Na uroczystościach był obecny ks. Bp Piotr Bednarczyk. W czerwcu 1969 r. w czasie odpustu parafialnego przeżywano 25 – lecie kapłaństwa ks. Stanisława Augustyna. Uroczystość zaszczycił swoja obecnością ks. Bp Piotr Bednarczyk. W dniach 30 i 31 marca 1974 r. parafia przeżywała wizytacje kanoniczną, która przeprowadził ks. Bp. Józef Gucwa. W roku 1967 powiększono cmentarz parafialny. Z funduszów Klubu został ogrodzony siatką, a z frontu metalowym parkanem. W roku 1968 Parafia otrzymała w darze organy elektryczne firmy Hammond. Te wszystkie dary dla Parafii świadczyły o zro­zumieniu jej potrzeb, wielkiej ofiarności i życzliwości do wioski i  Kościoła. Dotychczasowy kościół był właściwie kaplicą niedostosowa­ną do wymogów duszpasterstwa parafialnego – brakowało przedsionka, odpowiedniej zakrystii, pomieszczenia na sprzęt liturgiczny. Strop kościoła był prowizoryczny, wciąż pękał i groził zawaleniem – dlatego też pomyślano o remoncie i roz­budowie kościoła. W roku 1972 władze diecezjalne umieściły tę sprawę w planie budownictwa sakralnego. Po wielu staraniach władze rządowe okazały zrozumienie i w listopadzie 1974 r. uzyskano zezwolenie na rozbudowę kościoła. Kilka rodaczek odwiedzających kraj zakupiło w 1959 r. płaskorzeźby Drogi Krzyżowej – poświęcone 13 mar­ca 1960 r. W 1962 r. z funduszu rodaków sprawiono posadzkę do kościoła oraz wybudowano metalową dzwonnicę. Pani Katarzyna Prus z Chicago ufundowała duży obraz Matki Bożej Częstochowskiej, jako dar z okazji tysiąclecia Chrztu Polski oraz dywanpod ołtarz główny. Pani Anna Zdunek ufundowała obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 16 lipca 1967 r. zmarł ks. Józef Czachor, rodak z Niedzielisk, wyświęcony na kapłana w maju 1953 r. Uroczystościom pogrzebowym przewodniczył Bp Ordynariusz Jerzy Ablewicz. 4 i 5 marca 1969 r. parafia przeżywała uroczystość nawiedzenia kopii obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Na uroczystościach był obecny ks. Bp Piotr Bednarczyk. W czerwcu 1969 r. w czasie odpustu parafialnego przeżywano 25 – lecie kapłaństwa ks. Stanisława Augustyna. Uroczystość zaszczycił swoja obecnością ks. Bp Piotr Bednarczyk. W dniach 30 i 31 marca 1974 r. parafia przeżywała wizytacje kanoniczną, która przeprowadził ks. Bp. Józef Gucwa. W roku 1967 powiększono cmentarz parafialny. Z funduszów Klubu został ogrodzony siatką, a z frontu metalowym parkanem. W roku 1968 Parafia otrzymała w darze organy elektryczne firmy Hammond.  Te wszystkie dary dla Parafii świadczyły o zro­zumieniu jej potrzeb, wielkiej ofiarności i życzliwości do wioski i  Kościoła. Dotychczasowy kościół był właściwie kaplicą niedostosowa­ną do wymogów duszpasterstwa parafialnego – brakowało przedsionka, odpowiedniej zakrystii, pomieszczenia na sprzęt liturgiczny.  Strop kościoła był prowizoryczny, wciąż pękał i groził zawaleniem – dlatego też pomyślano o remoncie i roz­budowie kościoła. W roku 1972 władze diecezjalne umieściły tę sprawę w planie budownictwa sakralnego. Po wielu staraniach władze rządowe okazały zrozumienie i w listopadzie 1974 r. uzyskano zezwolenie na rozbudowę kościoła.  Wiosną 1975 r. założono fundamenty pod przedsionek, boczne kaplice i zakrystię. Projektantem rozbudowy był archi­tekt Roman Łomnicki z Krakowa – prace wykonywane były pod nad­zorem architekta Bolesława Witowskiego z Brzeska i maj­stra Władysława Zachary z Brzeska. Na tę budowę Rodacy z USA zaku­pili 150 tys. sztuk cegły.  W sierpniu 1975 r. przystąpiono do bu­dowy przedsionka bocznych kaplic i zakrystii. Elewacja fron­towa i przeciwległa została wyłożona kamieniem pińczowskim. W roku 1976 rozebrano starą zakrystię, położono stropy na bocznych kaplicach oraz na zakrystii i przedsionkach. Wiosną 1977 r. rozebrano całe prezbiterium oraz część murów bocznych. Blachy miedziane na pokrycie całego kościoła ufundował Klub Niedzielska. Rozbudowa kościoła trwała 5 lat (1975-1980) W roku 1980 wprawiono dwa duże witraże, które ufundowali ks. Stanisław Augustyn oraz Jan i Stefania Czachorowie. Jeden przedstawia św. Stanisława Kostkę a drugi patrona parafii św. Feliksa. 20 lipca 1980 zmarł po 25 latach posługi duszpasterskiej ks. Proboszcz Stanisław Augustyn. Pogrzeb odbył się 23 lipca w Kościele parafialnym pod przewodnictwem Ks. Bpa Piotra Bednarczyka wraz z licznym duchowieństwem i wiernymi z Niedzielisk. W sierpniu 1980 r. Ks. Bp. Jerzy Ablewicz mianował nowym duszpasterzem parafii Ks. Władysława Mirowskiego. 13 czerwca 1981 odbyła się wizytacja kanoniczna przeprowadzona przez Ks. Bp. Władysława Bobowskiego. Wierni przygotowywali się do tego wydarzenia przez rekolekcje prowadzone przez Ks. Józefa Gawora, Proboszcza z Lubczy. Tego samego roku zakupiono nowe paramenty liturgiczne, mianowicie dużą puszkę do Komunii Świętej, biały ornat i dwie kapy (białą i zieloną), krzyż na ołtarz i dwa dzwonki. W 1982 r. zamontowano ogrzewanie kościoła oraz postawiono na cmentarzu grobowiec Ks. Stanisławowi Augustynowi. W 1983 r. zakończono budowę murowanej dzwonnicy z cegły, pokrytej miedzią, w której umieszczono dwa dzwony. W tym samym roku położono posadzkę w kościele, a w 1984 r. sprawiono 20 ławek z drzewa jesionowego oraz zamontowano piorunochron na budynku kościoła. W 1985 r. założono dwa witraże; pierwszy z wizerunkiem św. Bp. Stanisława ze Szczepanowa, drugi ze św. Maksymilianem Maria Kolbe, franciszkaninem z fundacji ks. Stanisława Augustyna i Błażeja i Heleny Bierzychudek. Witraże założono również w zakrystii i w sali katechetycznej. Zakupiono 6 nowych ornatów. W 1986 r. założono dwa duże witraże i balustradę na wejście do chóru. W 1987 r. trwały prace budowlane przy nowej plebani. Budynek pokryto blachą miedzianą. Urządzono wnętrze kościoła, wyłożono mozaiką front nawy głównej oraz ściany nad wejściami do kaplic bocznych, gdzie zbudowano ołtarze przyścienne z mozaikami i wprawiono drzwi wejściowe. Założono boazerię w kościele oraz w sali katechetycznej. Udało się wprawić dwa nowe witraże; pierwszy przedstawia ważniejsze sanktuaria w diecezji, drugi św. Świerada. Na ścianach nawy bocznej wykonano Drogę Krzyżową w formie mozaiki. Ozdobne tabernakulum umieszczono na ścianie nawy głównej.

W 1988 r. wykonano na nowej plebanii instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną oraz grzewczą. 22 X 1988 r. odbyła się uroczystość poświęcenia trzeciego dzwonu(fundatorzy Helena i Bronisław Bieżychudek). Konsekracji dokonał Ks. Bp. Piotr Bednarczyk. Na uroczystości był obecny syn fundatora dzwonu, Władysław Bieżychudek. Patron dzwonu – św. Maksymilian Maria Kolbe. Stefania Majka z USA ofiarowała do kościoła kielich i puszkę. W 1989 r. kontynuowano prace wykończeniowe na nowej plebanii, między innymi położono tynki na ściany. Na wieży kościelnej założono trzy dzwony sterowane i uruchamiane elektrycznie w zakrystii. W kościele umieszczono dwa stałe konfesjonały. W 1992 r. do kościoła zakupiono jesionowe ławki na chór i na boki nawy głównej. Na przełomie 1993 i 1994 r. parafia przeżywała peregrynację obrazu Miłosierdzia Bożego. W kościele zamontowano nową ambonę z emblematem Ducha Świętego.

31 stycznia 1996 r. przybył do pomocy ks. Władysławowi Mirowskiemu jego brat, Ks. Stanisław Mirowski, pracujący dotychczas w Archiwum Diecezjalnym w Tarnowie. W 1997 r. zmieniono instalację elektryczną w całym kościele, zakupiono nowy piec ogrzewający kościół oraz założono mosiężna kopułę nad chrzcielnicą.  8 XI 1997 r. miała miejsce wizytacja kanoniczna parafii przeprowadzona przez Ks. Bpa Władysława Bobowskiego.  W 1999 r. wprowadzono w każdą środę nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Rekolekcje wielkopostne przeprowadził w tym roku Ks. Józef Górka, proboszcz z Poręby Spytkowskiej.  W tym roku również wykonano generalny remont kaplicy św. Stanisława na Wisowatkach. Wymieniono sklepienie, dach, położono tynki na zewnątrz i w środku a także wymalowano ściany. W 2001 r. parafia przeżywała peregrynację kopii obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej w dniach 21-22 luty. Przewodniczył Ks. Bp Władysław Bobowski. W 2002 r. z fundacji Polonii ze Stanów Zjednoczonych oraz parafian pomalowano kościół wewnątrz i na zewnątrz oraz dzwonnicę. 23 VIII 2003 r. proboszczem został ks. mgr Ryszard Sorota, dotychczasowy wikariusz w parafii Krynica-Zdrój. Organistą w parafii został pan Franciszek Hachaj. Została wprowadzona comiesięczna msza św. w kaplicy św. Stanisława na Wisowatkach, oraz regularne odwiedziny chorych z posługą sakramentalną. Jeszcze w 2003 r. dokonano remontu i prac wykończeniowych na nowej plebanii. Stara plebania została wyburzona. Fundamenty kościoła oraz schody zostały obłożone kamieniem. Rozpoczęto prace przy budowie przykościelnego parkingu. Przed tabernakulum zamontowano dwie wieczne lampki, zbudowano granitowe podstawy  pod obrazem i figurą  Matki Bożej. Prace te zostały wykonane dzięki wsparciu Wspólnoty Leśnej. W lutym 2004 r. został powołany do życia Parafialny Oddział Caritas. Rekolekcje parafialne głosił ks. mgr Andrzej Górski z parafii Siedlce. 12 IV 2004 r. parafię odwiedził ks. biskup ordynariusz Wiktor Skworc. Ks. Bp odprawił uroczystą sumę w czasie której podziękował wszystkim za dotychczasową pracę pogratulował zmian jakie zaszły w Niedzieliskach. Uczestnikami tej podniosłej uroczystości byli także Ks. Prałat Bogusław Wójcik i Ks. Prałat Stanisław Czachor, rodak z Niedzielisk. 13 i 14 V parafię nawiedziła kopia obrazu Matki Bożej Różańcowej z Bochni. W 2004 r. odnowiono obrazy św. Anny i św. Józefa oraz założono nowe nagłośnienie w kościele, w połowie sfinansowane prze ks. Prałata Franciszka Ozorkę, rodaka z Niedzielisk. Dzięki ofiarności Ks. Prałata Stanisława Czachora zainstalowano elektroniczny napęd dzwonów. Rozpoczęto budowę ogrodzenia plebanii oraz północną część ogrodzenia cmentarza oraz odnowienie całego ogrodzenia. Została również wyremontowana kapliczka Maryjna na placu kościelnym. Odnowiono figurę św. Stanisława i przeniesiono na plac przed plebanią. 23 V odbył się odpust parafialny. Sumie przewodniczył Ks. Prałat Stanisław Czachor. Został poświęcony obraz Miłosierdzia Bożego oraz odnowiony obraz św. Feliksa i figura św. Stanisława. Po raz pierwszy w historii parafii procesja Bożego Ciała wyruszyła do 4 ołtarzy zbudowanych na terenie wsi. Trasa procesji wiodła przez Błonie i Góry. W tym roku zakończono prace przy elewacji zewnętrznej plebanii oraz przystosowano parter dla celów duszpasterskich. Wokół kaplicy na Wisowatkach rozpoczęto budowę nowego ogrodzenia. Od 22 do 28 V 2005 r. odbyły się misje parafialne które przeprowadził ks. Zygmunt Tokarz ze Zgromadzenia Księży Saletynów. Misje zaowocowały powstaniem nowych róż różańcowych, w tym Róży Mężczyzn, zainicjowaniem pracy scholi młodzieżowej oraz licznymi trzeźwościowymi postanowieniami zapisanymi w Księdze Trzeźwości. Zakończeniem i podsumowaniem misji parafialnych była uroczystość odpustowa ku czci św. Feliksa która przypadła 29 V. Sumie przewodniczył Ks. Misjonarz Zygmunt Tokarz. Na odpust został ufundowany przez Różę św. Faustyny i św. Magdaleny nowy ornat z wizerunkiem św. Feliksa, który podczas odpustu został uroczyście poświęcony. W tym roku trwały prace przy ogrodzeniu kościoła, założono dwie lampy przed kościołem, wyremontowano i poprawiono okna zabezpieczające witraże na kościele. Do kościoła dzięki fundacji pana Henryka Stąśka z USA zakupiono używane organy, dzięki fundacji Wspólnoty Leśnej obłożono białym marmurem gzyms pod chórem i zamontowano napis „Idźcie w pokoju Chrystusa”.

Historia parafii i kościoła w Niedzieliskach (cz.10)   W 2006 r. wykonano w kościele nową instalacje grzewczą a na cmentarzu położono nowy chodnik z kostki brukowej dzięki wsparciu finansowemu Wspólnoty Leśnej. 12 III miała miejsce renowacja misji, którą przeprowadził ks. Józef Wal ze Zgromadzenia Księży Salezjanów. 18 III rozpoczęła się wizytacja kanoniczna parafii którą przeprowadził ks. Bp Stanisław Budzik, biskup pomocniczy diecezji tarnowskiej. Wizytacja rozpoczęła się Mszą św. o godz. 17.00 połączona z udzieleniem młodzieży sakramentu bierzmowania. W ramach wizytacji ks. bp spotkał się min. z ministrantami i lektorami, scholą, Grupa Misyjną, Radą Parafialną, Caritasem oraz 19 III na Mszy św. o godz. 8.00 z różami różańcowymi. W tym roku wykonano również remont części ogrodzenia cmentarza. 7 V odbył się odpust w kaplicy na Wisowatkach ku czci św. Stanisława. Sumie odpustowej przewodniczył ks. mgr Henryk Juszczyk, rodak z Wygody. Przed odpustem zrobiona została nowa posadzka w kaplicy. 21 V odbył się odpust ku czci św. Feliksa. Sumie odpustowej przewodniczył ks. dr Grzegorz Ociepka, przełożony i profesor z WSD w Tarnowie. 8 VII została odprawiona Msza św. na cmentarzu, poświęcono odnowiony krzyż znajdujący się na cmentarzu oraz tablice ku czci poległych i pomordowanych w czasie I i II wojny światowej, które ufundował i wykonał pan Władysław Wojnicki. W sierpniu tego roku przebywał w USA ks. Ryszard Sorota, gdzie min. spotkał się z rodakami pochodzącymi z Niedzielisk oraz z Klubem Niedzieliska w Chicago. 3 IX 2006 r. nastąpiła zmiana na stanowisku proboszcza. Ks. Ryszard Sorota został mianowany proboszczem w parafii św. Katarzyny w Grybowie. Nowym proboszczem został ks. Józef Masłoń, pracujący ostatnio jako wikariusz w parafii MBNP w Mielcu. We wrześniu rozpoczęto prace przy zadaszeniach przy wejściu głównym do kościoła i do zakrystii. Całość inwestycji objęła zrobienie zadaszenia przed głównym wejściem do kościoła, zadaszenia przed wejściem do zakrystii oraz wykonanie dodatkowych drzwi wejściowych obok dotychczasowych głównych drzwi wejściowych do kościoła. Przygotowania do tej inwestycji rozpoczął już ks. Ryszard Sorota, poprzedni proboszcz parafii. Konstrukcje metalowe, wykonane zostały przez Firmę METALEX z Mikołajowic, elementy kamienne zostały zamówione w Pińczowskich Zakładach Kamienia Budowlanego. Prace drzewne wykonała Firma pana Władysława Strąga z Rudy Rysie. Prace murarskie wykonał pan Ireneusz Zaleśny z Borzęcina, drzwi wykonał pan Stanisław Ducinowski z Borzęcina. Prace malarskie pan Janusz Rudnik z Podszumina. Te inwestycje w dużej mierze sfinansowała Polonia z Chicago, indywidualnie pan Andrzej Policht z Chicago oraz parafian. 8 X w Niedzielę Kapłańską w parafii głosił Słowo Boże diakon Robert Osak z Nagoszyna. W 2006 r. sakrament chrztu św. przyjęło 7 dzieci, udzielono 3 ślubów, do wieczności odeszło 12 osób.    W 2007 r. rekolekcje wielkopostne głosił ks. Grzegorz Baran, studiujący dogmatykę na KUL-u. 29 IV w parafii gościliśmy dwie siostry ze Zgromadzenia Sióstr Misjonarek św. Piotra Klawera – S. Barbarę i S. Kazimierę. Siostry wygłosiły Słowo Boże, opowiadając o swoim Zgromadzeniu, swojej pracy i misjach. Po każdej Mszy św. była możliwość porozmawiania z siostrami oraz zakup materiałów misyjnych które siostry przywiozły. W ramach umisyjniania parafii 27 V została przeprowadzona loteria misyjna przygotowana przez młodzież i dzieci z PDMD. 6 V odbył się odpust ku czci św. Stanisława w kaplicy na Wisowatkach. Sumie przewodniczył ks. prałat Adam Mardeusz, proboszcz parafii Okulice, który również poświęcił nowe tabernakulum, ufundowane wraz z wiecznymi lampkami przez pana Adama Srokę i jego rodzinę. W kaplicy na Wisowatkach zamontowano okna zabezpieczające witraże. Została również odnowiona chorągiew św. Stanisława. 13 V parafia przeżywała uroczystość I Komunii Świętej. Do Sakramentu Eucharystii po raz pierwszy przystąpiło 9 dzieci. W tym samym dniu obchodzono w Niedzieliskach Gminny Dzień Strażaka. Mszę św. celebrował i wygłosił kazanie ks. proboszcz Józef Masłoń. W uroczystościach wzięło udział około 200 strażaków. 3 VI w uroczystość odpustową ku czci św. Feliksa sumie przewodniczył Ks. prałat dr Bolesław Klaus, Dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Tarnowie. 12 VIII przybył do parafii ks. bp Władysław Bobowski aby wziąć udział w uroczystości jubileuszu 50 – lecia zawarcia Sakramentu Małżeństwa przez państwa Helenę i Józefa Czachorów. 22 X parafia przeżywała uroczystość 100 rocznicy urodzin najstarszej parafianki, pani Stefanii Hachaj, która urodziła się 22 X 1907 r. Ks. proboszcz sprawował uroczystą Mszę św. w intencji jubilatki. 25 XI odbyły się wybory do Parafialnej Rady Duszpasterskiej na nową kadencję. W skład nowej Rady weszli: Czachor Józef, Chabura Władysław, Wojnicka Zofia, Kaczmarczyk Stanisław, Skura Bolesław, Hanek Tadeusz, Stasiak Władysława, Lechowicz Albina, Czachor Stanisław, Gibuła Stanisław, Rudnik Janusz, Pięta Lucyna, Hachaj Franciszek, Zaleśny Tadeusz.  W 2007 r. sakrament chrztu św. przyjęło 10 dzieci, do wieczności odeszło 10 osób. W tym roku zostały zakupione nowe alby dla lektorów, kapturki dla ministrantów, nowa kapa oraz nowe figury do szopki. W 2008 r. – 2 III zmarł ks. Władysław Mirowski który był proboszczem w parafii Niedzieliska w latach 1980 – 2003. Pogrzeb odbył się 5 III w parafii Wielopole Skrzyńskie. Mszy św. przewodniczył ks. infułat Władysław Kostrzewa z Tarnowa. W pogrzebie wzięli udział parafianie z Niedzielisk w licznie około 80. Rekolekcje parafialne w 2008 r. głosił ks. Eugeniusz Mrożek, wikariusz z Nowego Sącza. Sumie odpustowej na Wisowatkach 4 V przewodniczył ks. Albert Urbaś, proboszcz parafii Uście Solne. W tym roku na Wisowatkach została wykonana elewacja wejścia do kaplicy(obłożono płytkami schody wejściowe i do zakrystii oraz naokoło kaplicy zostały położone płytki oraz rezimal).

ciąg dalszy nastąpi

Patronem kościoła w Niedzieliskach jest św. Feliks, papież i męczennik.

Św. Feliks I, papież (5 stycznia 269 roku – 30 grudnia 274 roku). Najprawdopodobniej urodził się około 210 r. w Rzymie Na temat jego pontyfikatu niewiele wiadomo. Przypisuje mu się usankcjonowanie odprawiania Mszy św. na grobie męczenników w rocznicę ich śmierci, był to zresztą wcześniejszy zwyczaj albo też na ołtarzach z relikwiami (Confessio) oraz wymieniania ich imion w kanonie Mszy św. Również przypisuje mu się utworzenie prawa dotyczącego konsekracji kościołów. Zaliczony w poczet męczenników, zmarł 30 grudnia 274 r., uzyskał palmę męczeństwa za cesarza Aureliana. Pogrzebany na cmentarzu św. Kaliksta.

​Fragment listu do Maksyma z Aleksandrii, patriarchy Aleksandrii w obronie doktryny Trójcy Świętej i Wcielenia odpierające argumenty Pawła z Samostat jest najprawdopodobniej autorstwa Feliksa, lecz nie pozostałe trzy listy mu przypisywane. 

​W ikonografii przedstawiany jest w szatach papieża, czasem z księgą. Imię Feliks z łac. oznacza szczęśliwy. Wspomnienie liturgiczne 30 maja.

KRONIKA PARAFII

1338 – pierwsza wzmianka o istnieniu wsi Niedzieliska założonej przez biskupa krakowskiego na prawie niemieckim

1529 – włączenie Niedzielisk do parafii Szczurowa

1772 – przejście wsi Niedzieliska we władanie władz austriackich

1868 – powstanie w Niedzieliskach drewnianej kaplicy

1880 – powstanie drewnianej Szkoły w Niedzieliskach

1907 – oddanie do użytku murowanego budynku Szkoły Podstawowej

25 V 1927 – założenie Klubu wsi Niedzieliska w Chicago, pierwszym prezesem zostaje Józef Gut

1927 – wybudowanie kaplicy pod wezwaniem św. Stanisława bpa i męczennika w Wisowatkach

1931 – wybudowanie jednonawowego kościoła murowanego z cegły pod wezwaniem św. Feliksa w Niedzieliskach

1934 – ufundowanie ołtarza głównego i obrazu  św. Feliksa przez Franciszka Czachora

1937 – pozwolenie na przechowywanie Najświętszego Sakramentu przez Bpa Franciszka Lisowskiego podczas wizytacji kanonicznej parafii Szczurowa   1937 – kościół otrzymuje przywilej odprawiania Mszy św. w jedną niedziele w miesiącu

1939 – wybudowanie plebanii

5 X 1941 – Bp Edward Komar tworzy rektorat w Niedzieliskach, uzależniony od parafii Szczurowa

1941 – pierwszym duszpasterzem jako rektor parafii, zostaje ks. Józef Barszcz, dotychczasowy wicerektor Seminarium Duchownego w Tarnowie

1941 – starania o założenie cmentarza parafialnego

7 VI 1942 poświęcenie cmentarza parafialnego

20 IX 1947 – obowiązki duszpasterza w Niedzieliskach objął ks. Władysław Kułakowski

1951 – przyłączenie do parafii Wisowatek z parafii Borzęcin oraz Wygody z parafii Strzelce Wielkie

3 XII 1951 – ustanowienie w Niedzieliskach parafii przez Bpa Jana Stepę

1953 – święcenia kapłańskie ks. Józefa Czachora z Niedzielisk

14 VI 1955 – zmarł ks. Władysław Kułakowski, proboszcz parafii Niedzieliska w latach 1947-1955

1955 – święcenia kapłańskie ks. Stanisława Czachora i ks. Franciszka Ozorki z Niedzielski oraz O. Czesława Kopacza z Podszumina.

1955 – proboszczem zostaje ks. Stanisław Augustyn

1957 – elektryfikacja wsi

8 VI 1958 – poświęcenie dwóch dzwonów(Matki Bożej Królowej Polski i św. Feliksa) przez ks. prałata Walentego Chrobaka

1959 – poświecenie obrazu Chrystusa Ukrzyżowanego, namalowanego przez prof. Adolfa Chyłę z Krakowa, fundacji Józefy Gnatek z Chicago

13 III 1960 – poświęcenie płaskorzeźb Drogi Krzyżowej 

1960 – wybudowanie dzwonnicy obok kościoła

1965 – budowa Domu Ludowego

1968 – powiększenie i ogrodzenie cmentarza parafialnego

29 IX 1972 – zmarł ks. Józef Barszcz, rektor w Niedzieliskach w latach 1941-1947

1974 – uzyskanie pozwolenia na rozbudowę Kościoła

1975 – rozpoczęcie rozbudowy Kościoła

20 VII 1980 – zmarł ks. Stanisław Augustyn, proboszcz parafii Niedzieliska w latach 1957-1980

4 VIII 1980 – obowiązki proboszcza przejmuje ks. Władysław Mirowski

13 VI 1981 – wizytacja kanoniczna parafii przeprowadzona przez Ks. Bp. Władysława Bobowskiego.

1982 – zamontowanie ogrzewania w kościele

1983 – założenie nowej posadzki w kościele

1985 – założenie dwóch witraży, bpa Stanisława ze Szczepanowa oraz św. Maksymiliana Marii Kolbe

1987 – nowa Droga Krzyżowa w formie mozaiki wykonana przez Kauczyńskiego z Krakowa

1988 – telefonizacja wsi   

1990 – święcenia kapłańskie ks. Henryka Juszczyka z Wygody

6 V 1990 – konsekracja kościoła przez biskupa Piotra Bednarczyka

1991 – gazyfikacja wsi     

1995 – rozpoczęcie budowy nowej Szkoły

8 XI 1997 – wizytacja kanoniczna parafii przeprowadzona przez Ks. Bpa Władysława Bobowskiego.

1999 – zakończenie budowy nowej Szkoły Podstawowej

1999 – gruntowny remont kaplicy św. Stanisława w Wisowatkach

21-22 II 2001 – peregrynacja kopii obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej

2002 – pomalowanie kościoła wewnątrz i na zewnątrz

23 VIII 2003 – proboszczem parafii zostaje ks. Ryszard Sorota

2003  – remont i prace wykończeniowe na nowej plebanii

2004 – powołanie Parafialnego Oddziału Caritas.

12 IV 2004 – parafię odwiedza ks. biskup ordynariusz Wiktor Skworc

13-14 V 2004 – parafię nawiedziła kopia obrazu Matki Bożej Różańcowej z Bochni.

23 V 2004 – poświecenie obrazu Miłosierdzia Bożego

2004 – założono nowe nagłośnienie w kościele i elektroniczny napęd dzwonów

2004 – przeniesienie figury św. Stanisława na plac przed plebanią

2004 – budowa nowego ogrodzenia przy kaplicy na Wisowatkach

22-28 V 2005 – misje parafialne głoszone przez ks. Zygmunta Tokarza ze Zgromadzenia Księży Saletynów.

8 VII 2005 – poświęcenie na cmentarzu tablicy ku czci poległych i pomordowanych w czasie I i II wojny światowej

2005 – poświecenie obrazu Miłosierdzia Bożego

18- 19 III 2006  – wizytacja kanoniczna parafii przeprowadzona przez ks. Bpa Stanisława Budzika

2006 -wykonanie nowej instalacji grzewczej w kościele

27 VIII 2006 – proboszczem parafii zostaje ks. Józef Masłoń

2006 – oddanie do użytku sieci wodociągowej

XI 2006 – wykonanie zadaszenia  przed głównym wejściem do kościoła i wejściem do zakrystii 

13 V 2007 – Gminne uroczystości Dnia Strażaka w Niedzieliskach

22 X 2007 – uroczystość 100 rocznicy urodzin najstarszej parafianki, pani Stefanii Hachaj

2 III 2008 – zmarł ks. Władysław Mirowski, proboszcz parafii Niedzieliska w latach 1980 – 2003

XI 2008 – zmiana instalacji elektrycznej w kościele

28 XII 2008 – poświęcenie nowego obrazu bł. Karoliny Kózka

XI 2009 – odnowienie tabernakulum i oświetlenia w kościele

VII 2009 – wykonanie nowego grobowca dla ks. Augustyna i ks. Kułakowskiego

X 2009 – wykonanie nowego ogrodzenia cmentarza od strony zachodniej i południowej

27 VI 2010 – poświęcenie epitafium dla zmarłych proboszczów parafii Niedzielska